Regulamin

Regulamin Luxury Products Nieruchomości Blog

§1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:
  a) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady prowadzenia oraz korzystania ze strony internetowej (dalej: Blog) Luxury Products Nieruchomości Blog znajdującej się pod adresem internetowym https://nieruchomosci.luxuryproducts.pl/blog prowadzonej przez jej Właściciela, umożliwiającej nieodpłatne korzystanie z niej, zamieszczonej na domenie internetowej www.local.luxury-blog.pl/luxury_blog, w tym z zawartych w niej materiałów i treści, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów.
  b) Blog Luxury Products Nieruchomości – skierowany do osób ceniących luksus, opisujący i recenzujący szeroko pojęty rynek dóbr luksusowych. Blog jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
  c) Właściciel – właściciel Bloga, którym jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Raginisa 9/10 a, 15-161 Białystok, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111. Właściciel jest jednocześnie Administratorem.
  d) Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu.
  e) Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga po zarejestrowaniu lub zalogowaniu; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
  f) Gość – osoba korzystająca z Bloga bez zarejestrowania lub zalogowania; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.
 2. Nazwa Bloga, jego koncepcja, wygląd graficzny (układ i kompozycja) jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Właściciela na Blogu podlegają ochronie prawnej.
 3. Prawa do Bloga jako całości przysługują Właścicielowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości mogą przysługiwać osobom trzecim: osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Właściciela na Blogu.
 4. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Blogu wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Bloga, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Bloga). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Bloga nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Bloga, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela.
 5. Wszelkie dane opublikowane przez Właściciela na Blogu pochodzą ze źródeł, które uznał on za rzetelne i sprawdzone. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na Blogu były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
 6. Przy korzystaniu z Bloga zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Blog był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej nie ponosi on odpowiedzialności za skutki korzystania z Bloga, powstałe w systemie teleinformatycznym Użytkownika i Gościa, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika i Gościa materiałów i treści zamieszczonych na Blogu.
 8. Właściciel:
  a) nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
  b) nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Bloga, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie komunikatu pod adresem: www.local.luxury-blog.pl/luxury_blog

§2 Przepisy porządkowe

 1. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela, Użytkowników oraz Gości.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga (Użytkownicy), w szczególności w formie komentarzy. Wyłączona jest również – w zakresie dozwolonym przez prawo – odpowiedzialność Właściciela za ewentualne szkody mogące wyniknąć z działań Użytkowników podjętych w związku z treściami zamieszczonymi na Blogu.
 3. Użytkownicy, mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiały w odpowiednich polach dialogowych udostępnionych pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Właściciela. Użytkownik Bloga publikując opinie na Blogu wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia na Blogu pod napisanymi przez siebie opiniami. Komentarz pojawi się w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora.
 4. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.
 5. Użytkownikom zabrania się:
  a) Używania nazw użytkownika (tzw. nick), które mają charakter wulgarny, obraźliwy lub mają na celu promowanie swojej działalności lub działalności jakiegokolwiek innego podmiotu,
  b) Używania przez Użytkowników w zamieszczanych na Blogu komentarzach słów lub treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe,
  c) Prowadzenia dyskusji, których zakres przedmiotowy nie jest związany z tematyką Bloga,
  d) Obrażania, zniesławiania lub wyśmiewania Użytkowników Bloga albo innych osób trzecich,
  e) Prezentowania niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  f) Prezentowania poglądów zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące w Polsce, w szczególności wzywających do nienawiści wobec innych osób, mniejszości czy grup etnicznych,
  g) Używania w wypowiedziach nazwisk oraz innych określeń mogących naruszać prawnie chronione dane osobowe lub dobra osobiste innych osób,
  h) Spamowania, poprzez wrzucanie krótkich treści bez logicznego związku z tematem dyskusji lub nie mających żadnej wartości merytorycznej.
 6. Każdy przypadek nieprzestrzegania regulaminu należy zgłaszać Administratorowi na adres: www.local.luxury-blog.pl/luxury_blog
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do, za pośrednictwem Administratora:
  a) usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
  b) usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
  c) usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Blogu.
 8. Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z Regulaminem.
 9. Użytkownik, w granicach określonych przez Regulamin, ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych Użytkowników lub Właściciela. Krytyka powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

§3 Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik i Gość powinien dysponować:
  a) połączeniem z siecią Internet;
  b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki “cookies”, w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi i Gościowi wszelkich funkcjonalności Bloga, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika i Gościa korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Bloga. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Użytkownik i Gość może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Bloga. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Właściciela.
 2. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
 • załącznik nr 1 do Regulaminu – Newsletter.
 1. Regulamin udostępniany jest pod adresem internetowym www.local.luxury-blog.pl/luxury_blog a także – na żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika bądź Gościa lub na żądanie Użytkownika bądź Gościa poprzez wysłanie go na adres mailowy.
 2. Informacja o każdorazowej zmianie regulaminu Bloga zostanie zamieszczona na stronie głównej Bloga.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Reklamacje i uwagi związane z Usługą świadczoną drogą elektroniczną, co do funkcjonowania Bloga oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: michal@luxuryproducts.pl
 5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Niniejszy regulamin oraz korzystanie z Bloga podlegają prawu polskiemu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia.