Polityka Prywatności i RODO

Polityka prywatności, obowiązek informacyjny wynikający z RODO Klienci

 

Zachowanie poufności danych jest dla Luxury Products Cylwik Spółka Jawna prowadzącej serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym nieruchomosci.luxuryproducts.pl niezwykle ważne. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Raginisa 9/10A (15-161) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111 informuje o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Raginisa 9/10A (15-161) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”), czyli jest podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie gdy Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i gdy dane osobowe Administrator pozyskał z innych źródeł.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e -mail: nieruchomosci@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 791 394 349 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

2. Definicja danych osobowych i sposoby przetwarzania

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność przeprowadzana na danych osobowych (dokonywana w sposób zautomatyzowany lub nie), w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ww. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, różne są sposoby ich zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych, którymi się posługuje (w tym systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w przypadku zawierania umów i kontaktów w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku Pani/Pan jest informowana o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie). Przetwarzane dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę firmy/pracodawcy, adres prowadzonej działalności bądź adres zamieszkania, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Nadto, w przypadku osób, które zawarły z Administratorem umowy odpłatne, przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane jako:

• w związku z odwiedzaniem strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• w celu rozpatrywania reklamacji oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

• w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem korzystaniu z naszych usług w sposób niezgodny z prawem i regulaminem serwisu, w tym w celu zapobiegania niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online poprzez analizowanie zachowań Użytkowników serwisu online (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Użytkowników Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu badania satysfakcji Użytkowników będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku ze świadczeniem Usług przez Sprzedawcę. W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody pojawia się również informacja o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

4. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z danymi osobowymi oraz sposoby realizacji

Ma Pani/Pan prawo:

• dostępu do danych przechowywanych przez Administratora oraz otrzymania ich kopii;

• do zmiany, w tym zaktualizowana, sprostowania swoich danych osobowych;

• w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnej chwili wycofać tę zgodę;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z wskazanego prawa można skorzystać w dowolnej chwili. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: nieruchomosci@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 791 394 349 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. W odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych można dokonać w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, do momentu wycofania tej zgody;

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym i w innych stosownych przepisach prawa) lub do momentu sprzeciwienia się Pani/Pana dalszemu takiemu przetwarzaniu

– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

• w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia.

6. Odbiorcy danych (podmioty trzecie i państwa trzecie)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, wykonującym na jego zlecenie czynności dotyczące realizowanych na Państwa rzecz usług w ramach usług Serwisu.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc usługi. Administrator przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami. W takim przypadku, w odpowiedniej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Administrator ustala mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Wskazując na powyższe, odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być:

• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

• podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora;

• podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora;

• pozostali podwykonawcy Administratora, w tym firmy informatyczne świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;

• dostawcy towarów, z pomocy których Administrator korzysta;

• doradcy prawni, doradcy podatkowi;

• organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem ze strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie wywołuje to wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych i nie wpływa w sposób istotny na Pani/Pana sytuację. Administrator wskazuje, że:

• na potrzeby profilowania nie są przetwarzane dane wrażliwe;

• na potrzeby profilowania przetwarzane są dane, które uległy już pseudonimizacji, ewentualnie dane takie jak adres e-mail i IP lub cookies

Profilowanie ma na celu analizę lub prognozę osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dopasowywanie treści znajdujących się na stronie internetowej lub produktów do tych preferencji. Profilowanie służy również celom marketingowym, dopasowując oferty marketingowe do ww. preferencji. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie.

8. Zmiany Polityki prywatności

Administrator dołoży należytej staranności w celu regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne. Przyczyną zmian mogą być: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, nowe technologie, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe a przede wszystkim zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Regulaminy poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu mogą przewidywać szczególne zasady powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, odmienne od zasad określonych w niniejszej polityce prywatności. W razie niezgodności pomiędzy postanowieniami tych regulaminów i niniejszej polityki prywatności, dotyczącymi powierzania przetwarzania ww. danych osobowych, pierwszeństwo mieć będą te szczególne postanowienia regulaminów poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, o ile nie zostanie wskazane inaczej.

 

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: „Przejdź do serwisu”.