Regulamin

REGULAMIN SERWISU nieruchomosci.luxuryproducts.pl

 

 1. Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

 1. Właściciel – Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy ul. Elewatorska 7b (15-620) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111

 2. Serwis – serwis internetowy nieruchomosci.luxuryproducts.pl udostępniony Użytkownikom pod adresem URL https://nieruchomosci.luxuryproducts.pl/ którego Właścicielem i Administratorem jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.

 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Właściciela Serwisu usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym Serwis;

 5. Usługi Serwisu – usługi dostępne w ramach Serwisu świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219); Usługi Serwisu wykonywane są na rzecz Użytkownika bezpłatnie i za wynagrodzeniem; Usługi Serwisu polegają na umożliwieniu zamieszczania i przeglądania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w Serwisie. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mogą również korzystać z Serwisu na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.

 1. Artykuły – umożliwia zaprezentowanie artykułów Użytkownika, opisujących jego nieruchomości,

 2. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 3. Wyszukiwarka Ogłoszeń - wyszukiwarka umożliwiająca poszukiwanie publikowanych w Serwisie Ogłoszeń dotyczących m. in. sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez osoby prywatne, agencje nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż nieruchomości.

Dodatkowo Serwis udostępnia:

 1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL,

 2. Usługi wyszukiwania – umożliwienie zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie,

 3. Udostępnianie treści branżowych (artykułów, poradników, itp.)

 4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie Partnerów i Użytkowników,

 5. Inne, związane z działalnością Serwisu.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na mocy innych przepisów uzyskała osobowość prawną, dokonujący czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, będący przedsiębiorcą, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. korzysta z Serwisu i udostępnianych w nim Usług; jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 2. Urządzenia Serwisu – komputery oraz urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające realizację przesyłu danych oraz dostępu do Internetu, które Właściciel wykorzystuje w celu świadczenia Usług Serwisu.

 3. Przestrzeń dyskowa – ilość miejsca (mierzona w MB) przeznaczona na dane Użytkownika, które są umieszczane w pamięci Urządzeń Serwisu oraz dostępne za pośrednictwem należącego do Właściciela serwera.

 4. Materiały – informacje (m.in. dane, reklamy, logo, dokumenty, obrazy, zdjęcia, filmy, strony internetowe, artykuły) i jakiekolwiek inne treści jakie są przechowywane i przesyłane w związku z korzystaniem z Usług Serwisu oraz z wykorzystaniem Urządzeń Serwisu.

 5. Partner Serwisu – podmiot współpracujący z Właścicielem na podstawie odrębnych umów dotyczących prezentowania reklam w Serwisie bądź współpracy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 6. Rejestracja – jednorazowy proces zakładania Konta w Serwisie za pomocą Formularza rejestrowego.

 7. Formularz rejestrowy – formularz internetowy stosowany przez Właściciela Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Właścicielowi danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do dokonania Rejestracji, założenia Konta, korzystania z innych Usług Serwisu.

 8. Formularz kontaktowy – formularz internetowy stosowany przez Właściciela Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi kontaktowanie się z Właścicielem, umożliwiający składanie zapytań bądź oświadczeń przez Użytkownika.

 9. Konto – obszar udostępniony Użytkownikowi w Serwisie; zawierający jego dane osobowe i kontaktowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu; dostępny po wypełnieniu Formularza rejestrowego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu; dostęp do Konta możliwy jest po wpisaniu poprawnego e-mailu i Hasła; Konto umożliwia pełne wykorzystanie Usług Serwisu.

 10. Aktywacja – zatwierdzenie czynności dokonywanych w Serwisie.

 11. Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonych Usług Serwisu; rodzaje Abonamentów są różne i zależą od rodzaju świadczonych Usług Serwisu.

 12. Opłata abonamentowa – należność uiszczana przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu tytułem wynagrodzenia za świadczone Usługi Serwisu w danym okresie rozliczeniowym; rodzaje Opłat abonamentowych są różne i zależą od rodzaju świadczonych Usług Serwisu.

 13. Cennik Usług Serwisu – obowiązujący cennik Usług Serwisu, zawierający wykaz Usług Serwisu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat, czas trwania umowy,

 14. Przelew bankowy – płatność wykonana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 16. Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony przez Właściciela, określający zasady świadczenia przez Właściciela na rzecz Użytkowników Usług Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu, zakres praw i obowiązków Użytkownika; ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkownika; zwany dalej „Regulaminem”.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.nieruchomosci.luxuryproducts.pl, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Przesłanie danych przez Użytkownika wymaga wyraźnej akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu.

 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

 4. W przypadku przesłania danych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, świadczenie usługi drogą elektroniczną może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu w Serwisie.

 5. Właściciel Serwisu udziela Użytkownikowi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, dostępu do Serwisu która w sposób zautomatyzowany przy zastosowaniu stworzonych w tym celu technologii informatycznych świadczy Usługi.

 6. Część Usług świadczonych w ramach Serwisu jest odpłatna i wymaga aktywacji. Wysokość opłat za odpłatne Usługi określona jest w ofercie prezentowanej Użytkownikowi w trakcie procesu tworzenia Konta oraz zamieszczania Ogłoszenia. Użytkownik każdorazowo akceptuje opłatę za Usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia.

 7. Serwis umożliwia Użytkownikowi między innymi:

 1. uzyskiwanie informacji dotyczących prezentowanych Ogłoszeń,

 2. uzyskanie informacji o Partnerach Serwisu,

 3. porównanie Ogłoszeń prezentowanych za pośrednictwem Serwisu,

 4. przejście z Serwisu na strony Partnerów Serwisu i Użytkowników Serwisu,

 5. dostęp do Konta po dokonaniu Rejestracji,

 6. nawiązywanie nowych kontaktów handlowych oraz zdobywanie wiedzy rynkowej na własny użytek,

 7. korzystanie z innych Usług Serwisu.

 1. Usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest Rejestracja, prowadzenie Konta, dostęp do określonych przez Właściciela funkcjonalności Serwisu. Usługą płatną jest możliwość korzystania z funkcji oznaczonych jako płatne.

 2. Wykaz oferowanych Usług Serwisu, w tym Usług Serwisu płatnych i bezpłatnych, określonych Abonamentów, ich cennik oraz zasady pobierania Opłat abonamentowych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Cennik Usług Serwisu.

 3. Właściciel jest uprawniony do wprowadzania zmian w zakresie prezentacji wyników wyszukiwania treści i wpływania na kolejność pojawiania się odnośników do stron internetowych w wynikach wyszukiwania, a także zmiany kryteriów i opcji wyszukiwania.

 4. Nazwa nieruchomosci.luxuryproducts.pl oraz pozostałe nazwy i oznaczenia indywidualizujące Właściciela oraz świadczone przez nią usługi stanowią przedmiot przysługujących ww. autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Właściciel oraz odpowiednie podmioty są wyłącznie uprawnione do rozporządzania ww. nazwami i oznaczeniami oraz korzystania z nich. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z ww. oznaczeń oraz nazw w żaden sposób bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Właściciela lub odpowiedniego podmiotu.

 5. Użytkownik jest uprawniony do zawierania odniesień (linków) do stron Serwisu bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Właściciela, o ile nie narusza zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności nie narusza punktów dotyczących czynności zakazanych opisanych szczegółowo w Dziale VI – Czynności zakazane.

 6. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W związku z tym Właściciel zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych.

 7. W Serwisie zamieszczane są treści, do których prawa autorskie przysługują Właścicielowi oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.

 8. Wyłączną własnością Właściciela Serwisu jest zawartość Serwisu, jego forma graficzna, użyte sposoby prezentacji, prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do Serwisu, prawa do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych z zastrzeżeniem wskazanych, które są własnością osób trzecich. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie uprawnia go do nabycia żadnych ze wskazanych wyżej praw.

 9. Podejrzenie naruszenia przez Użytkownika zapisów punktów 11 – 15 powoduje zablokowanie Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, na nie dłużej niż 3 dni. Stwierdzenie naruszenia przez Użytkownika zapisów punktów 11 – 15 jest przesłanką odstąpienia od świadczenia Usług przez Właściciela. Właściciel w przypadku złamania tych zasad uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 10. Właściciel względem Użytkownika ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia określonych Usług Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Użytkownika lub nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Wobec Użytkowników, którzy nie są Osobami fizycznymi odpowiedzialność Właściciela z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu ogranicza się do odpowiedzialności za szkody rzeczywiście poniesione i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika z tytułu wykonania Usługi. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód spowodowanych umyślnie przez Właściciela.

 11. Właściciel Serwisu oświadcza, iż dołoży wszelkich starań mających na celu niezbędne doradztwo i informację w zakresie współpracy z Serwisem.

 12. Partner Serwisu oświadcza, że:

 1. przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujących się na jego stronie internetowej, w tym znaków towarowych służących do oznaczania oferty handlowej i usługowej oraz do materiałów zamieszczanych bezpośrednio przez niego w Serwisie,

 2. przysługuje mu prawo do oznaczania jego strony internetowej,

 3. jego oferta handlowa i usługowa nie narusza praw osób trzecich i jest wolna od wad fizycznych.

 1. Partner Serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis materiałów i dóbr w celu prezentacji Partnera i jego oferty handlowej i usługowej w Serwisie.

 2. Właściciel Serwisu chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką Prywatności.

 

 1. Rejestracja i Konto

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu bez dokonywania Rejestracji lub po jej dokonaniu za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, tj. odpowiedniego Formularza Rejestrowego i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych ustalonych podczas Rejestracji. Korzystanie z części Usług Serwisu, w szczególności z płatnych Usług Serwisu przez Użytkownika jest uwarunkowane dokonaniem przez niego Rejestracji.

 2. Aktywacja Konta wymaga wypełnienia odpowiedniego Formularza rejestrowego zgodnie z podaną instrukcją i potwierdzenia Aktywacji Konta za pomocą adresu URL wysłanego w ramach powiadomienia aktywacyjnego wraz z innymi wymaganymi prawem informacjami na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Brak potwierdzenia Aktywacji Konta za pomocą adresu URL wysłanego w ramach powiadomienia aktywacyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta przy pomocy linku umieszczonego w przesłanym powiadomieniu lub poprzez wysłanie wiadomości za pomocą Formularza kontaktowego, wysłanie oświadczenia o chęci rezygnacji z Konta za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela. W wyżej wskazany sposób możliwe jest też usunięcie Konta. Równoznaczne jest to z rozwiązaniem umowy w przedmiocie świadczenia określonych Usług Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu.

 4. Wprowadzone do Formularza rejestracyjnego dane powinny być prawdziwe, aktualne i pełne. Niedozwolonym jest posługiwanie się przez Użytkownika danymi innych osób. W przypadku stwierdzenia, iż podane dane są nieprawidłowe, Właściciel uprawniony jest do zablokowania Konta lub do jego usunięcia oraz do rozwiązania Umowy.

 5. W przypadku zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.

 6. Rejestracji mogą dokonać:

 1. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. osoby prawne,

 3. jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto wyłącznie za zgodą Właściciela. Nie może ich jednak wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim.

 3. Konto jest niezbywalne.

 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo jego jest zagrożone. Dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika może być uzależnione od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyska dostęp do Konta.

 5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, Konto zostanie zablokowane natychmiast po stwierdzeniu przez Właściciela takiej sytuacji. Użytkownik może odblokować Konto, składając odpowiedni wniosek do Właściciela Serwisu. Decyzja podjęta według uznania Właściciela jest ostateczna. Wraz z zablokowaniem Konta Właściciel ma prawo usunąć wszystkie lub część Ogłoszeń i innych elementów dodanych przez Użytkownika do Serwisu.

 6. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta pod inną nazwą. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy kolejnej Rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zablokowane w przeszłości.

 

 1. Ogłoszenie

 1. Treść Ogłoszenia Użytkownik samodzielnie ustala, w tym dołącza do niego zdjęcia. Opis przedmiotu sprzedaży bądź wynajmu powinien opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd. Jako istotne elementy Ogłoszenia należy uznać m. in. informacje dotyczące stanu prawnego i technicznego nieruchomości, wartość obiektu, jego lokalizację, powierzchnię użytkową lokalu.

 2. Celem umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.

 3. Właściciel Serwisu nie sprawuje kontroli redakcyjnej, faktycznej jak również nie prowadzi monitoringu w zakresie zamieszczanych przez Użytkownika Materiałów. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za informacje udostępniane za pośrednictwem Internetu. Użytkownik jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu charakteru zamieszczanych przez niego Materiałów. Jednakże, w przypadku uzyskania przez Właściciela informacji na temat tego, że zamieszczone przez Użytkownika Materiały naruszają postanowienia Regulaminu lub są niezgodne z prawem, Właściciel jest uprawniony do podjęcia czynności mających na celu wyeliminowanie takich Materiałów.

 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

 5. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.

 6. Ogłoszenie może być promowane. Warunki i zasady promowania Ogłoszeń znajdować się będą w oddzielnych regulaminach udostępnianych na okres wynikający z aktualnej oferty prezentowanej w Serwisie.

 1. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

 1. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:

 1. w każdym czasie za porozumieniem stron,

 2. po upływie okresu wypowiedzenia,

 3. śmierci Użytkownika,

 4. ustania bytu prawnego Użytkownika,

 5. utraty przez Użytkownika hasła, czego następstwem jest utrata dostępu do danych znajdujących się na Koncie.

 1. Użytkownik może, bez podania przyczyn, rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

 2. Właściciel informuje, że dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu w zakresie konkretnej Usługi Serwisu z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia innych usług oferowanych przez Właściciela.

 3. Użytkownik posiadający Konto może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Użytkownika lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Konto Użytkownika jest blokowane, bez możliwości ponownego logowania. Właściciel w terminie 7 dni od daty wpłynięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy usuwa Konto wraz z Materiałami zawartymi w Przestrzeni dyskowej Użytkownika.

 4. Właściciel, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Użytkownika poprzez adres poczty elektronicznej, podany podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia.

 5. Właściciel ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym i rozwiązać umowę z Użytkownikiem, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym:

 1. dopuszczenie się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podjęcie nieuprawnionej próby dostępu do Serwisu,

 2. dokonanie czynności niezgodnych z prawem,

 3. posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób,

 4. naruszenie praw autorskich.

 1. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty proporcjonalny do niewykorzystanego czasu obowiązywania płatnej Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

 2. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podawania przyczyn. W celu rezygnacji z usługi należy złożyć Właścicielowi Serwisu stosowne oświadczenie w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej nieruchomosci@luxuryproducts.pl lub pisemnie w formie listu poleconego, na adres Właściciela. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w punkcie 10 niniejszego rozdziału. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia i świadczenie usługi zostało rozpoczęte.

 3. Użytkownik, który złożył - poprzez znaczenie takiej opcji przy rejestracji Ogłoszenia - oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: „Ja, ……………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu, tj. usługi publikacji ogłoszenia o numerze ID ogłoszenia ………… . Data zawarcia umowy to …………………………………… .

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 1. Czynności zakazane

 1. Zabronione jest naruszanie przez Użytkownika prawa własności Właściciela Serwisu co do zawartości Serwisu, jego formy graficznej, użytych sposobów prezentacji, praw autorskich majątkowych i niemajątkowych do Serwisu, praw do elementów tekstowych, aplikacji, zdjęć, baz danych, elementów graficznych.

 2. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkownika treści :

 1. słów, wyrażeń bądź zwrotów obraźliwych lub wulgarnych,

 2. sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,

 3. naruszających godność ludzką i dobra osobiste lub zagrażających naruszeniem wskazanych,

 4. promujących serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Serwisu,

 5. zawierających odnośniki do informacji zabronionych przez Regulamin,

 6. świadomie wprowadzających w błąd innych Użytkowników,

 7. naruszających prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawe własności,

 8. zawierających groźby,

 9. sugerujących wykonywanie czynności niezgodnych z prawem,

 10. wpływających negatywnie na dobre imię Właściciela Serwisu.

 1. Niedozwolone są czynności Użytkownika, które mają na celu zakłócenie innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu bądź które wpływają na stabilność działania Serwisu, w tym:

  1. zakłócanie bądź manipulowanie procesami dostępnymi w Serwisie,

  2. przemieszczanie, blokowanie, usuwanie, ukrywanie i zwielokrotnianie elementów stałych strony zawierającej m.in. opis Ogłoszeń,

  3. odczytywanie lub generowanie plików Cookies o niebezpiecznym charakterze,

  4. wprowadzanie w treści Ogłoszeń adresów stron internetowych niezwiązanych bezpośrednio z treścią wymienionych,

  5. automatyczne przekierowywanie w chwili wyświetlania opisu Ogłoszeń na inną stronę internetową,

  6. automatyczne otwieranie okien przeglądarki bądź okien dialogowych w chwili wyświetlania opisu Ogłoszeń, Prezentacji lub przy próbie ich opuszczenia,

  7. sprzeczne z zapisami Regulaminu wykorzystywanie Konta,

  8. inne czynności wpływające na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

 2. Zabronione jest zamieszczanie w treści Ogłoszeń:

  1. odnośników do stron internetowych spoza Serwisu z opisem zasad przyszłej współpracy,

  2. zachęcania do finalizacji transakcji drogą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną z pominięciem Serwisu,

  3. zachęcania do korzystania z oferty umieszczonych poza Serwisem,

  4. informacji niezwiązanych bezpośrednio z Ogłoszeniem,

  5. informacji o konkursach i akcjach promocyjnych,

  6. adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych niezwiązanych z treścią Ogłoszeń;

  7. informacji wprowadzających w błąd odbiorcę m.in. co do wartości przedmiotu sprzedaży, manipulowania sformułowaniami.

 3. Bez zgody wyrażonej przez Właściciela Serwisu, żadna zawartość Serwisu nie może być kopiowana, powielana, modyfikowana, rozpowszechniana, publikowana, sprzedawana, transmitowana bądź udostępniana w sposób umożliwiający dostęp do zawartości Serwisu dowolnym osobom w czasie przez nich wybranym lub w jakikolwiek inny sposób w całości i w części. Powyższe jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody od Właściciela Serwisu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

 4. Użytkownik Serwisu nie może bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu posługiwać się informacjami zawartymi w Serwisie w celu sporządzania opracowań i analiz czy prowadzenia działalności konsultingowej lub doradczej.

 5. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Właściciela Serwisu stosownych działań.

 1. Zagadnienia techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Serwisu:

 1. komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 2. przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu,

 3. włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,

 4. włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script,

 5. posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostęp do niego.

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zasady korzystania z plików Cookies szczegółowo określa Polityka Cookies.

 2. Właściciel dokłada należytej staranności dla zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz wykonywania prawidłowo usług.

 3. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych wywołanych kłopotami ze sprzętem lub oprogramowaniem – Właściciel stara się ograniczyć skutki zaistniałych zdarzeń.

 4. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji pracy Serwisu. O powyższym Właściciel poinformuje w stosownym komunikacie dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

 

 1. Zasady odpowiedzialności

 1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w serwisie nieruchomosci.luxuryproducts.pl i nie ingeruje w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4.

 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem, w tym: za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność do realizacji transakcji.

 3. Właściciel Serwisu ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy narusza zapisy rozdziału Czynności zabronione.

 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada za:

 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

 2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

 3. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Właściciela Serwisu niezależnych,

 4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

 

 1. Reklamacje i Zapytania

 1. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług oferowanych w ramach Serwisu.

 2. Reklamację można zgłaszać za pomocą Formularza kontaktowego w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej nieruchomosci@luxuryproducts.pl  lub pisemnie w formie listu poleconego, na adres Właściciela.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane identyfikujące reklamowaną usługę oferowaną w ramach Serwisu oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Dodatkowo Użytkownik powinien wskazać żądanie związane ze składaną reklamacją.

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji w sprawie pozwalającej na rozstrzygnięcie reklamacji.

 5. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w sprawie, Właściciel zgłosi taką prośbę do Użytkownika zakreślając mu termin do przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub w inny wskazany przez niego sposób.

 7. Właściciel udostępnia w Serwisie adres poczty elektronicznej, za pomocą którego można składać zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu. Zapytania można również składać w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego na adres Właściciela. Zapytania rozpatrywane są nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania. Jeżeli odpowiedź nie będzie możliwa we wskazanym terminie, Właściciel Serwisu zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin odpowiedzi na zapytanie.

 8. Właściciel może porozumiewać się z Użytkownikiem, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wykorzystując podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu nieruchomosci.luxuryproducts.pl dostępny jest w siedzibie Właściciela oraz na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.nieruchomosci.luxuryproducts.pl, dodatkowo przesyłany jest drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa.

 2. Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie, który nie może być krótszy niż dni od momentu 14 udostępnienia zmienionego Regulaminu.

 3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Użytkownik posiadający Konto zostanie dodatkowo powiadomiony przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w Zgłoszeniu, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem nowej wersji Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Panel administracyjny, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu równoznaczna jest z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu.

 4. Świadczenie usług, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie zmian Regulaminu odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

 5. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 9. Ochrona danych osobowych określona jest w Polityce prywatności Użytkownicy i Partnerzy.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: „Przejdź do serwisu”.