Polityka prywatności Partnerzy

Polityka prywatności, obowiązek informacyjny wynikający z RODO - Partnerzy

 

Zachowanie poufności danych jest dla Luxury Products Cylwik Spółka Jawna prowadzącej serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym nieruchomosci.luxuryproducts.pl niezwykle ważne. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna na rzecz przedsiębiorców, którzy zawarli z Luxury Products Cylwik Spółka Jawna umowę o korzystanie z usług oferowanych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w Serwisie (dedykowane Partnerom). Celem tej polityki jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Luxury Products Cylwik Spółka Jawna przetwarza dane osobowe (Partnerów) oraz określenie zasad ich ochrony.

Korzystanie z usług oferowanych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna Partnerom możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności i zaakceptowaniu jej treści.

Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b (15-620) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111 informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy ul. Elewatorska 7b (15-620) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111, jest Administratorem danych osobowych Partnerów (zwanym dalej „Administratorem”), czyli jest podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie gdy Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i gdy dane osobowe Administrator pozyskał z innych źródeł.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e -mail: nieruchomosci@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 791 394 349 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

2. Definicja danych osobowych i sposoby przetwarzania, cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność przeprowadzana na danych osobowych (dokonywana w sposób zautomatyzowany lub nie), w tym zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ww. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, różne są sposoby ich zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych, którymi się posługuje (w tym systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w przypadku zawierania umów i kontaktów w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku rozmówca jest informowany o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie).

W związku z korzystaniem z Serwisu Luxury Products przez Partnera, w tym w związku z korzystaniem z poszczególnych usług świadczonych przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna w ramach Serwisu Luxury Products Nieruchomości, Administrator przetwarza dane osobowe Partnerów będących osobami fizycznymi oraz przedstawicieli Partnerów.

Dane osobowe Partnerów oraz ich przedstawicieli, w tym osób wskazanych jako osoby do kontaktu, zbierane są przez Administratora podczas rejestracji i zakładania konta dla Partnera, a także w trakcie świadczenia usług przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.

Dane osobowe Partnerów i ich przedstawicieli przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Luxury Products Cylwik Spółka Jawna. To obejmuje np. negocjacje warunków współpracy, dokonywanie rozliczeń z Partnerami, obsługę zapytań i skarg Partnerów, analizę i badanie sposobu korzystania przez Partnerów z usług świadczonych przez Administratora, a także przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzane dane, w tym dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę firmy/pracodawcy, adres prowadzonej działalności bądź adres zamieszkania, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Nadto, w przypadku osób, które zawarły z Administratorem umowy odpłatne, przetwarzane są również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

Dane osobowe przetwarzane są gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy dane osobowe, gdy:

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania zgody pojawia się również informacja o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać dane jako:

• w związku z odwiedzaniem strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• w celu założenia i prowadzenia konta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług przez Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

• w celu realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• w celu rozpatrywania reklamacji, pytań, zgłoszeń oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

• w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem korzystaniu z naszych usług w sposób niezgodny z prawem i regulaminem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celach analitycznych doboru usług przez Administratora, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi , w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu badania satysfakcji Partnerów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu oferowania przez Administratora jego usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Partnera, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celu oferowania Partnerom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Partnerów z usług oferowanych przez Administratora, ten nie udostępnia i nie przekazuje Partnerom wszystkich posiadanych danych osobowych Klientów Serwisu, z zastrzeżeniem usługi związanej z przygotowaniem i wysłaniem zakupionego Towaru, w której Administrator przekazuje Partnerom następujące dane Klientów dla celów umożliwienia im dokonania zakupu: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, przedmiot zamówienia, ID Towaru, ilość, sposób płatności, sposób dostawy, nazwa firmy, NIP. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu obejmuje wykonywanie następujących operacji na danych osobowych klientów Kontrahenta: pobieranie, przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych osobowych, usuwanie.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów następuje na czas trwania Umowy i wyłącznie w celu umożliwienia dokonania zakupu Towaru.

Warunki powierzenia określone w niniejszej polityce prywatności stanowią element Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem.

Administrator zapewnia, przed przekazaniem Partnerom danych osobowych swoich Klientów o poinformowaniu swych Klientów o Partnerze jako podmiocie, któremu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług określonych w Umowie.

Partner wspiera Administratora, który to powierzył przetwarzanie danych osobowych swoich Klientów w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Partnera z obowiązków wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W ramach tego wsparcia Partner między innymi:

4. Prawa przysługujące w związku z danymi osobowymi oraz sposoby realizacji

Administrator zapewnia Partnerom i ich przedstawicielom realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator zapewnia Partnerom i ich przedstawicielom możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe Partnerów, przedstawicieli Partnerów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Partner/przedstawiciel Partnera ma prawo:

• dostępu do danych przechowywanych przez Administratora oraz otrzymania ich kopii;

• do zmiany, w tym zaktualizowana, sprostowania swoich danych osobowych;

• w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w dowolnej chwili wycofać tę zgodę;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z wskazanego prawa można skorzystać w dowolnej chwili. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Partnera/przedstawiciela Partnera, praw i wolności lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Wyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: nieruchomosci@luxuryproducts.pl pod numerem telefonu +48 791 394 349 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. W odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych można dokonać w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, do momentu wycofania tej zgody;

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym i w innych stosownych przepisach prawa) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

• w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

• w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia.

6. Odbiorcy danych (podmioty trzecie i państwa trzecie)

Dane osobowe Partnerów, przedstawicieli Partnerów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Partnerów, przedstawicieli Partnerów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, wykonującym na jego zlecenie czynności dotyczące realizowanych na rzecz Partnerów i przedstawicieli Partnerów usług w ramach usług Serwisu.

Administrator przekazuje dane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami. W takim przypadku, w odpowiedniej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Administrator ustala mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Wskazując na powyższe, odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być:

• podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

• podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora;

• podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora;

• pozostali podwykonawcy Administratora, w tym firmy informatyczne świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;

• dostawcy towarów, z pomocy których Administrator korzysta;

• doradcy prawni, doradcy podatkowi;

• organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem ze strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie wywołuje to wobec Partnera żadnych skutków prawnych i nie wpływa w sposób istotny na jego sytuację. Administrator wskazuje, że:

• na potrzeby profilowania nie są przetwarzane dane wrażliwe;

• na potrzeby profilowania przetwarzane są dane, które uległy już pseudonimizacji, ewentualnie dane takie jak adres e-mail i IP lub cookies

Profilowanie ma na celu analizę lub prognozę osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających ze strony internetowej lub produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dopasowywanie treści znajdujących się na stronie internetowej lub produktów do tych preferencji. Profilowanie służy również celom marketingowym, dopasowując oferty marketingowe do ww. preferencji. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP komputerów Klientów zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie.

7. Zmiany Polityki prywatności

Administrator dołoży należytej staranności w celu regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne. Przyczyną zmian mogą być: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, nowe technologie, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe a przede wszystkim zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Regulaminy poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu mogą przewidywać szczególne zasady powierzania przetwarzania danych osobowych Klientów Serwisu, odmienne od zasad określonych w niniejszej polityce prywatności. W razie niezgodności pomiędzy postanowieniami tych regulaminów i niniejszej polityki prywatności, dotyczącymi powierzania przetwarzania ww. danych osobowych, pierwszeństwo mieć będą te szczególne postanowienia regulaminów poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, o ile nie zostanie wskazane inaczej.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: „Przejdź do serwisu”.